Regulament ROF

 

 

 

 

Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării (GAL Clisura Dunării)

 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1 Regulamentul de Organizare și Funcţionare stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea decizională în cadrul Asociaţiei GAL Clisura Dunării, în conformitate cu prevederile OG 26/2000,

 

 

Art.2 Regulamentul de Organizare și Funcţionare are la bază următoarele documente:

1.    Statutul Asociaţiei GAL Clisura Dunării

2.    Dosarul de candidatură – aprobat în cadrul procesului de selecţie organizat de APDRP pentru axa 4 LEADER a PNDR.

 

 

Art.3 Regulamentul se aplică tuturor membrilor Asociaţiei GAL Clisura Dunării.

 

 

Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

(1) Organizarea și funcţionarea Consiliului Director (CD) al Asociaţiei;

(2) Organizarea și funcţionarea Departamentului executv al Asociaţiei;

(3) Organizarea și funcţionarea Comitetului de selecţie a proiectelor;

(4) Organizarea și funcţionarea Comisiei de cenzori / activităţii Cenzorului Asociaţiei.

 

 

Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii ale AG/CD al Asociaţiei.

 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREAI CONSILIULUI DIRECTOR (CD) AL ASOCIAŢIEI

 

 

Art. 6 (1) Activitatea de membru al Consiliului Director este o activitate voluntară în Cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării.

(2) Reprezentanţii desemnaţi ca membrii ai CD își pot derula activitatea în cadrul sarcinilor de serviciu din instituţiile/organizaţiile din care provin sau pot fi remuneraţi pentru activitatea în Asociaţia GAL Clisura Dunării în cadrul organizaţiilor pe care le reprezintă.

(3) Reprezentanţii desemnaţi ca membrii ai CD pot primi indemnizaţie de ședinţă pentru participarea la comitete organizate de GAL – ca activităţi ale unui proiect, dacă acest lucru este prevăzut în cadrul bugetului proiectului implementat.

(4) Pentru ședinţele ordinare și extraordinare ale CD al GAL Clisura Dunării nu vor fi plătite indemnizaţii de ședinţă.

 

 

Art.7 (1) Consiliul Director al Asociaţiei are aribuţii în conformiate cu Statutul Asociaţiei GAL Clisura Dunării.

(2) Preşedinele CD are următoarele responsabilităţi:

a)    Coordonează comunicarea cu exteriorul Asociaţiei, reprezintă Asociaţia sau deleagă reprezentarea în cadrul unor evenimente altor membrii ai Asociaţiei sau Directorului  Asociaţiei;

b)    Coordonează activitatea de implementare a Planului de Dezvolare Locală și acivitatea executivă a Asociaţiei;

c)    Coordonează acivitatea de iniţiere de proiecte a Asociaţiei, în conformitae cu Strategia de dezvoltare a Asociaţiei;

d)    Convoacă şi conduce ședinţele CD și  AG ale Asociaţiei, în conformitate cu statutul Asociaţiei;

e)    Confirmă prin semnătură toate deciziile CD și ale AG în conformitate cu Statutul Asociaţiei.

(3) Vicepreşedeintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a)    Comunică cu interiorul Asociaţiei – fiind responsabil de comunicarea cu membrii Asociaţiei și informarea acestora;

b)    Coordonează organizarea ședinţelor CD si al AG a membrilor Asociaţiei;

(4) Secretarul CD al Asociaţiei

a)    Întocmeşte/verifică procesele verbale ale şedinţelor CD si AG;

b)    Confirmă prin semnătură toate deciziile CD și ale AG în conformitate cu Statutul Asociaţiei.

(5) Membrii Asociaţiei care nu au atribuţii conform statutului – vor putea prelua atribuţii ale CD, vor înlocui președintele, vicepreședintele sau secretarul Asociaţiei la evenimente și activităţi, prin decizii ale Președintelui sau CD emise în conformitate cu Statutul Asociaţiei.

 

 

Art. 8 (1) Membrii CD işi stabilesc prin decizie a CD (consemnare în Procesul verbal al şedinţei CD) responsabilităţi sectoriale în următoarele 5 domenii:

a)    Agricultură și procesare produse agricole

b)    Dezvoltare economică, sector non-agricol

c)    Turism și patrimoniu natural

d)    Patrimoniu cultural

e)    Tineret și educaţie

(2) Fiecare membru al CD va fi responsabil de unul din domeniile enumarate, va monitoriza activitatea GAL Clisura Dunării pe acel domeniu, va organiza grupuri de lucru și va propune proiecte pentru dezvoltare.

 

 

Art. 9 Consiliul director al Asociaţiei GAL Clisura Dunării are următoarele atribuţii:

(1)    Ia decizii în perioadele dintre două adunări generale ale Asociaţiei;

(2)    Aprobă Organigrama și politica de personal; Elaborează organigrama Asociaţiei și aprobă modificările acesteia la propunerea Directorului  executiv; Aprobă statul de funcţii ale Asociaţiei;

(3)    Încheie acte juridice în numele Asociaţiei

a)    Preşedintele Asociaţiei are acest drept statutar; el poate delega altui membru al Asociaţiei acest drept.

b)    Președintele poate delega Directorului  executiv prin contractul de management dreptul de a încheia acte juridice în numele Asociaţiei.

(4)    Aprobă angajarea personalului GAL la propunerea scrisă a Directorului  executiv:

a)    Membrii CD pot participa la interviurile de angajare ale personalului și fac recomandări Directorului  executiv privid selecţia personalului;

b)    CD întrunit în ședinţă, supune aprobării lista de personal înaintată în scris de DEx.

c)    Respingerea listei propuse de Directorul executiv atrage demiterea Directorului  executiv și rezilierea contractului de management.

(5)    Elaborează, modifică și supune spre aprobarea AG a Asociaţiei, oridecâteori este nevoie, Regulamentul de Organizare și Funcţionare.

(6)    Elaborează și modifică, oridecâteori este nevoie, Regulamentul de Ordine Internă.

 

 

Art. 10 În cazul în care Membrii CD (sau orice alţi membrii ai Asociaţiei) sunt implicaţi în activităţi executive sau activităţi derulate împreună cu angajaţii / experţii Asociaţiei, aceștia vor respecta toate prevederile (aplicabile) al Regulamentului de Ordine Interioară.

 

 

Art.11 În exercitarea atribuţiilor, membrii CD ai Asociaţiei au obligaţia:

(1) de a avea un comportament profesionist, nepartinic şi corectitudine în promovarea Teritoriului, activităţii GAL şi a proiectelor din Planul de Dezvoltare Locală.

(2) să se abţina în exercitarea atribuţiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice concomitent cu activitatea sau programul de lucru al GAL;

(3) să trateze în mod egal fiecare beneficiar al Asociaţiei și fiecare persoană interesată de programele GAL și să se abţină de la orice formă de difiernţiere între beneficiari (mai ales daca aceștia sunt membri ai Asociaţiei).

 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA DEPARTAMENTULUI EXECUIV AL ASOCIAŢIEI

 

 

Art. 12 Departamentul executiv al Asociaţiei este alcătuit, conform dosarului de candidatură LEADER, minim din următoarele posturi:

(1)    Director executiv;

(2)    Asistent director;

(3)    Experţi – pentru implementarea activităţii;

(4)    Servicii subcontractate;

(5)    În funcţie de programele și proiectele derulate de Asociaţie, CD al Asociaţiei va aproba Organigrama Asociaţiei și modificaea acesteia la solicitarea Directorului  executiv al Asociaţiei.

 

 

Art. 13 (1) Activitatea executivă a asociaţiei este asigurată de Directorul executiv al Asociaţiei.

(2) DEx. al Asociaţiei este angajat pe bază de concurs de către CD al Asociaţiei;

(3) DEx. Este angajat cu Contract individual de management în conformitate cu Statutul Asociaţeie;

(4) DEx. își desfășoară activitatea în cadrul biroului pus la dispoziţie de asociaţie, în conformitate cu prevederile Contractului individual de muncă.

(5) Pe perioada în care Asociaţia nu are încheiat un contract de management, Președintele Asociaţiei asigură activitatea executivă a Asociaţiei, în conformitate cu prevederile dosarului de candidatură LEADER.

Art. 14 Participă la Ședinţele Consiliului Director și Adunării Generale ale Asociaţiei fără a avea drept de vot în calitate de Director executiv.

Art. 15 Directorul exectiv este responsabil de implementarea Planului de dezvoltarea locală în conformitate cu Contractul de finanţare LEADER semnat cu APDRP.

Art. 16 (1) DEx. poate atrage fonduri din alte surse de finanţare;

(2) propune proiecte care să ducă la implementarea Strategiei de dezvoltare a Clisurii Dunării.

Art. 17 Directorul Executiv are următoarele atribuţii:

(1)    Angajează, conform Statutului, echipa executivă a Asociaţiei;

(2)    Numește din rândul Facilitatorilor / managerilor de proiecte responsabili pentru fiecare proiect în parte. Principiul de bază este că fiecare Facilitator / Manager de proiecte este repsonsabil de proiectele dezvoltate pe teritoriul comunei în care își desfășoară activitatea;

(3)    Numește membrii comitetelor tenice de evaluare a proiectelor dintre Facilitatorii/Managerii de proiecte angajaţi sau contractează experţi pentru evaluarea proiectelor. DEx poate face parte din comitetele tehnice de evaluare a proiectelor;

(4)    DEx este responsabil de administrarea bunurilor și fondurilor Asociaţiei;

(5)    Prezintă un raport de activitate în Ședinţele ordinară a CD al Asociaţiei, atunci când îi este solicitat;

(6)    Prezintă, trimestrial sau la solicitarea Preşedintelul Asociaţiei rapoarte financiare privind Fondurile Asociaţiei;

(7)    Pregătește Ședinţele Consiliului director al Asociaţiei sub coordonarea Vicepreședintelui Asociaţiei;

(8)    Pregătește Ședinţele Comitetelor de selecţie ale proiectelor în concordanţă cu prevederile de la Capitolul VI – Organizarea Comitetului de selecţie a proiectelor;

(9)    Este responsabil de relaţia GAL cu OJPDRP/APDRP;

(10)     Desemenează un responsabil (dintre Managerii de proiecte sau Experţii subcontractaţi) care va sprijini beneficiarul pentru întreg procesul de evaluare/realizare a elgibilităţii proiectului până la semnarea contractului;

(11)     Desemenază un responsabil (dintre Managerii de proiecte sau Experţii subcontractaţi) care să sprijine beneficiarul pe perioada implementării proiectului în relaţia cu Autoritatea contractantă.

 

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SELECŢIE A PROIECTELOR

 

 

Art. 18 Asociaţia GAL Clisura Dunării implementează Strategia de dezvoltare a Microregiunii Clisura Dunării prin:

a)    Dezvoltarea de proiecte ale Asociaţiei

b)    Finanţarea de proiecte ale organizaţiilor si persoanelor din teritoriu.

 

 

Art. 19 (1) Comitetul de selecţie al proiectelor este constitut din reprezentanţi ai Membrilor Asociaţiei delegaţi conform statutului și legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru perioada în care Asociaţia este acreditată ca GAL în cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, comitetul de selecţie va funcţiona conform procedurilor stabilite în dosarul de candidatură.

(3) Asociaţia poate constitui comitete de selecţie și în cadrul altor programe de finanţare.

(4) Comitetul de selecţie este legal constituit dacă 2/3 din numărul membrilor acestuia sunt prezenţi la ședinţa de selecţie.

 

 

Art. 20 (1) Proiectele Asociaţiei și Proiectele depuse de beneficiarii din Teritoriul LEADER sunt aprobate de Comitetul de selecţie a proiectelor.

(2) Decizia se ia cu votul majorităţii simple a membrilor participanţi la ședinţa de selecţie.

 

 

Art. 21 Procesul de pregătire a ședinţei de selecţie este următorul:

(1)    Beneficiarii pregătesc proiectele cu sprijinul facilitatorilor/managerilor GAL și le depun la secretariatul GAL pana la data limita de depunere a proiectelor, conform apelului de selectie;

(2)    Secretariatul GAL înregistrează proiectul iar in termen de 3 zile lucratoare urmatoare incheierii apelului de selectie transmite beneficiarului data exacta în care beneficiarul va fi programat pentru calculul punctajului proiectului – în conformitate cu grila de evaluare a măsurii şi punctajul aferente din Strategie;

(3)    Această dată este stabilită cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data de organizare a Comitetului de selecţie;

(4)    Directorul GAL va constitui, pentru fiecare Program de finanţare din strategie un Comitet tehnic format din 2 facilitatori/manageri GAL și experţi externi angajaţi/cooptaţoţi. Comitetul va fi numit prin decizie a Directorului  executiv al GAL;

(5)    Comitetul tehnic al GAL (numit de Directorul executiv) va evalua, în prezenţa beneficiarului punctajul proiectului și va solicta acordul beneficiarului privind punctajul acordat proiectului. Acordul va fi oferit în scris de către beneficiar;

(6)    Comitetul tehnic va întocmi un raport de evaluare intermediar cu punctajele oferite pentru fiecare proiect și argumentarea/descrierea punctajelor oferite;

(7)    Beneficiarul poate contesta, pe loc,  punctajul obţinut de proiect, prin contestaţie scrisă;

(8)    Refuzul Beneficiarului de a semna acordul privind punctajul va fi înregistrat (din oficiu) ca o contestaţie a beneficiarului cu privire la punctajul calculat al proiectului;

(9)    Directorul GAL va numi 1 expert extern care va reevalua proiectele a căror punctaj a fost contestat de beneficiari. Expertul nu poate fi același cu cel care a realizat evalaurea. Evaluarea contestaţiei (calcularea punctajului de către expert) va fi realizată în lipsa beneficiarului și fără ca expertul să aibe acces la (să cunoască) punctajul oferit iniţial proiectului. Expertul care va realiza evaluarea va face un raport de evaluare pe care îl va depune la secretariatul GAL cu 2 zile lucrătoare înainte de data organizării Comitetului de selecţie;

(10)     Directorul GAL va pregăti un raport general de selecţie pentru fiecare Program din strategie și îl va depune spre aprobare Comitetului de selecţie.

 

 

Art. 22 (1) Comitetul de selecţie se întrunește pentru a analiza și aproba raportul de selecţie intermediar realizat de Directorul executiv, conform procesului și prevederilor de la Art. 21.

(2) La Ședinţele comitetului de selecţie vor participa și membrii comitetelor tehnice (facilitatorii/managerii GAL și Experţii externi).

(3) Directorul GAL sau o persoană desemnată de acesta va prezenta Raportul de selecţie intermediar pentru fiecare măsură.

(4) Comitetul de selecţie poate audia (solicita explicaţii) membri comitetului tehnic.

 

 

Art. 23 Comitetul de selecţie poate decide:

(1)    Aprobarea raportului de selecţie în întregime rezultând Raportul final de selecţie.

(2)    Aprobarea parţială a raportului de selecţie. Această decizie se poate lua în condiţiile în care sunt constatate deficienţe în evaluare privind acordarea punctajelor în conformitate cu Strategia de dezvoltare. În această situaţie va fi solicitată pe loc refacerea raportului de selecţie în conformitate cu decizia Comitetului de selecţie și apoi Comitetul de selecţie va proceda la aprobarea acestuia;

(3)    Respingerea raportului de selecţie. Această decizie se poate lua în situaţii de nerespectare a procedurii aprobate prin prezentul Regulament de funcţionare. În această situaţie este decisă o perioadă de remediere a situaţiei de maxim o lună calendaristică și este decisă organizarea unei noi Ședinţe a Comitetului de selecţie a proiectelor. Termenul de organizare a noii Ședinţe nu poate depăși o lună calendaristică de la data Ședinţei în care a fost respins în întregime raportul de evaluare.

Art. 24 Pentru activitatea derulată în cadrul comitetelor de selecţie, membrii acestuia pot beneficia de indemnizaţii de ședinţă în funcţie de disponibilităţile financiare ale Asociaţiei sau de programele de finanţare în care se constituie comitetele de selecţie.

Art. 25 Memebrii Comitetului de selecţie care au un interes (de orice fel) pentru implementarea unui proiect, se vor abţine de la votul care va decide finanţarea proiectului respectiv.

Art.26 În exercitarea atributiilor, membrii Comitetului de Selecţie a proiectelor au obligaţia:

(1) de a avea un comportament profesionist, nepartinic şi corectitudine în promovarea Teritoriului, activităţii GAL şi a proiectelor din Planul de Dezvoltare Locală;

(2) să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce le revin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru;

(3) să trateze în mod egal fiecare beneficiar al Asociaţiei și fiecare persoană interesată de programele GAL și să se abţină de la orice formă de difiernţiere între beneficiari (mai ales daca aceștia sunt membri ai Asociaţiei).

 

 

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE CENZORI/ACTIVITĂŢII CENZORULUI ASOCIAŢIEI

 

 

Art. 27 Cenzorul Asociaţiei este aprobat în Adunarea Generală dintre membrii Asociaţiei sau din afara Asociaţiei, la propunerea unuia dintre membrii. Acesta va fi expert contabil înregistrat la CECAR.

Art. 28 Cenzorul Asociaţiei va realiza un raport general anual privind gestionarea patrimoniului asociaţiei. Raportul va fi realizat anual până la sfârșitul lunii februarie și va fi prezentat în Adunarea Generală anuală.

Art. 29 La solicitarea CD, Cenzorul va realiza rapoarte specifice – detaliate pentru anumite situaţii sau proiecte.

Art. 30 CD poate decide realizarea unui raport anual de audit a activităţii financiare și privind gestionarea patrimoniului Asociaţiei.

 

 

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

 

 

Art.31 Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

 

Art.32 (1) Prezentul regulament intră în vigoare cu data de 22.02.2013 respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul Asociaţiei GAL Clisura Dunării.

(2) Prezentul regulament a fost adus la cunoştinţă personalului prin informare şi afişare la sediul Asociaţiei.

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării

Preşedinte al CD,

Vasile Deac

 

 

 

 


 

 

Acasa Evenimente Comunicate de presa Noutati Contact